Privacy Policy

Privacy verklaring 2020.1 Claudia Stapel 22-02-2021

Via Claudia Stapel kunnen privacygevoelige gegevens worden verwerkt. Claudia Stapel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Er zijn situaties waarin Claudia Stapel uw gegevens verzamelt. In deze verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en met welke doelen deze gegevens worden opgeslagen. Aangezien het om uw gegevens gaat, leest u hier ook over uw rechten met betrekking tot deze verzamelde en opgeslagen gegevens. Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast, bijvoorbeeld door aanpassingen binnen de Nederlandse wetgeving. Bovenaan deze pagina vindt u altijd het versienummer en de inwerktreding.

Contactgegevens Claudia Stapel Bijsterhuizen 2201, 6604LC Wijchen, claudiastapel@hidden52.com, K.v.K. Centr.Gld. 09142377

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Claudia Stapel verwerkt:
Claudia stapel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

-Voor-en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Betaalgegevens
-Gegevens over uw activiteiten op de website

Claudia Stapel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Organisatie van het kunstpakket dat gekocht wordt
-Het afhandelen van uw betaling
-Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
-U te kunnen bellen en of e-mailen indien dit nodig is om de diensverlening te kunnen uitvoeren
-U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
-U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-Het analyseren van uw gedrag op de website om deze te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren
-Het beantwoorden van vragen en opmerkingen
-Het communiceren over/afhandelen van een schilderopdracht of een bestelling

Claudia Stapel heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Helaas is het niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om verzameling van gegevens zonder ouderlijke toestemming te beperken. Als u vermoedt dat Claudia stapel zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via claudiastapel@hidden52.com . Zij zal dan deze informatie verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
De veiligheid van de website wordt gewaarborgd door The Shopbuilders. TheShopbuilders, gevestigd aan de Kryptonstraat 15, 7463 PB te Rijssen, Nederland Dit bedrijf verzorgt de hosting van de website www.kunstpakketonline.nl. Kijk voor meer info op www.theshopbuilders/privacybeleid. Claudia Stapel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met claudiastapel@hidden52.com.

Webhosting
Uw gegevens kunnen in het kader van websitebeheer worden verwerkt c.q. beheerd door The Shopbuilders. Dit bedrijf doet naast de hosting van de website ook het technisch beheer van de website van Claudia Stapel. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor Claudia Stapel en mijn Domein een Verwerkersovereenkomst. Deze Overeenkomst kan worden geraadpleegd door deze op te vragen bij Claudia Stapel via mail: claudiastapel@hidden52.com
In deze Overeenkomst is Claudia Stapel de Verwerkingsverantwoordelijke en The shopbuilders de Verwerker. Claudia Stapel is op 22-02-2021 met deze Verwerkersovereenkomst akkoord gegaan.

Payment processors - Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Persoonsgegevens bewaren
Claudia stapel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maar zij is ook verplicht zich te houden aan de wettelijke voorschriften. Claudia Stapel hanteert de volgende bewaartermijnen voor al uw gegevens: Voor de duur van uw actieve deelname aan Kunstpakket Online en de 7 kalenderjaren erna. (Wettelijke bewaartermijn financiële gegevens).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ven uw persoonsgegevens door Claudia Stapel en heeft u het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Claudia stapel een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar claudiastapel@hidden52.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Claudia Stapel u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat uw BSN en pasfoto zijn afgeschermd. U kunt hiervoor gebruik maken van de KopieID app. Het streven is om zo snel mogelijk, maar binnen 14 werkdagen te reageren.Claudia stapel wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social Media
Claudia Stapel maakt op de website gebruik van verschillende social media buttons, zodat u eenvoudig toegang heeft tot deze kanalen. Lees de privacyverklaring van ieder social media platform om meer te weten over hoe zij met uw gegevens omgaan. Facebook, Instagram, Pinterest