Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
1.2 Ondernemer: de entiteit die via de website producten en/of diensten ter beschikking stelt ofdaarover informatie verschaft of met wie afnemer terzake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten, te weten Claudia Stapel Kunstpakket Online , of diens rechtsopvolgers.

1.3 Afnemer: de consument of rechtspersoon met wie ondernemer de overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie ondernemer een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s).

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen afnemer en ondernemer die bestaat uit deze algemene voorwaarden en/of enige andere, conform deze algemene voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

1.5 Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
1.6 Product: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvaKngen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen programmatuur.
1.7 Dienst: iedere op grond van de overeenkomst door ondernemer te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor afnemer. 1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.9 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 1.10 Formulier van herroeping: het formulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt. Dat door consument ingevuld dient te worden wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

2.1 Naam: Claudia Stapel
2.2 Adres: Bijsterhuizen 2201, 6604LC Wijchen
2.3 E-mail: claudiastapel@hidden52.com
2.4 KvK nummer: 09142377

Artikel 3. Wijzigingen en aanvullingen

3.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 4. Communicatie

4.1 Iedere communicatie tussen ondernemer en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

4.2 De door ondernemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.

4.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van afnemer, komt dit voor risico van afnemer.

Artikel 5. Het Aanbod

5.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5.3 Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn dit indicaties van de aangeboden producten en/of diensten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in 6.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2  Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

6.3  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.4  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door ondernemer geleverde producten blijven eigendom van ondernemer of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de overeenkomst met betrekking tot die producten volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

7.2  Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij ondernemer berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.3  Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij ondernemer berustn te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van ondernemer.

Artikel 8. Prijzen en betaling

8.1 De prijs vermeld op de overeenkomst is bindend.

8.2  Afnemer betaalt voor de op de website bestelde producten of diensten de door ondernemer bepaalde in de overeenkomst vermelde prijs.

8.3  Betaling vindt plaats aan de hand van de op de website aangegeven wijze.

8.4  Prijzen zijn inclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

8.5  De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

8.6  Indien afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en leverancier die mogelijkheid biedt, dient afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 dagen na poststempel door afnemers in de Benelux en binnen 5 dagen na poststempel voor afnemers in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

8.7 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.8 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9. Levering

9.1Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 9.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in 9.3 en 9.4 van dit artikel is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.

9.3 Alle door ondernemer genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ondernemer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijzing in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.

9.4 Overschrijding van de door ondernemer opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.5 In het geval van ontbinding conform 9.2 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artkel 10. Het Herroepingsrecht

10.1 De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

10.2 De in lid 10.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de:

0    afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

0    afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

0    bij overeenkomsten voor regelma3ge levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichting van de afnemer tijdens de bedenktijd
10.3 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen, daarbij zal hij het product ongebruikt laten. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.4 De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 10.3.

10.5 De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Formulier van herroeping
10.6 Het formulier voor herroeping dient indien mogelijk gedownload en geprint te worden waarna dit ingevuld en bijgevoegd dient te worden bij de bestelling of mee wordt genomen naar het filiaal.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan
10.7 Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt ondernemer het op prijs als hij dit meldt binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een contactmoment via e-mail aan de ondernemer.
10.8 Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken geschiet via het formulier van herroeping. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de afnemer het product binnen 14 dagen te retourneren. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

10.9 De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat
en indien mogelijk in originele verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.10 Indien de afnemer na afloop van de in overweging 10.7 opgenomen termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden kan geen beroep meer worden gedaan op het herroepingsrecht.

10.11 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.

10.12 De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 10.13 Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
10.14 Als de ondernemer de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 10.15 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de afnemer, exclusief eventuele gemaakte kosten voor het terug sturen van het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds terug is ontvangen door ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

10.16 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.

Uitsluiting herroepingsrecht
10.17 De onderneming kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, doch slechts indien ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

c. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

d. Producten die na opening kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
e. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
f. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten of waarbij door beschadiging van de verzegeling de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden; g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument hee= verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11. Reclamering

11.1Afnemer is verplicht de verpakking en producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Bij duidelijk beschadigde verpakking dient dit aangegeven te worden op de pakbon. Eventuele reclames met betrekking tot ondeugdelijk, defect of foutief geleverde producten worden slechts in behandeling genomen indien zij tijdig na levering bij ondernemer kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na contact met ondernemer kan afnemer het ondeugdelijk of foutief geleverde product retourneren. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de producten die worden teruggezonden. Kosten voor retour zenden van een product met een gebrek zijn voor ondernemer.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 13. Garantie

13.1De garantie met betrekking tot de door ondernemer geleverde producten beperkt zich,
zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. Afnemer heeft jegens ondernemer enkel recht op garantie indien en voor zover aan ondernemer nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van ondernemer of de fabrikant. Iedere garantieverplichting vervalt indien afnemer zelf wijzigingen of repara3es aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen
14.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplich3g te zijn.

Artikel 15. Verzuim en ontbinding

15.1 Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: (a) Afnemer enige verplich3ng van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; (b) Ondernemer goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; (c) Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.

15.2 Ondernemer is in de gevallen genoemd in artikel 15.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan afnemer en/of; (b) Enig door afnemer aan ondernemer verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of; (c) Het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 16. Het recht om vergeten te worden

16.1 Afnemer heeft altijd het recht om vergeten te worden. Ondernemer zal na de aanvraag van afnemer direct en zonder verdere vragen de gegevens wissen.